บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค โลหะภัณฑ์ จำกัด
            91/5 ม.4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3460-4377 -8 โทรสา. 0-3460-4379
e-mail: 
kanbor77@hotmail.com
www.mnklohapan.com