บริษัท เอ็ม.เอ็น.เค โลหะภัณฑ์ จำกัด
            91/5 ม.4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
โทร. 0-3460-4377 -8 โทรสา. 0-3460-4379
e-mail:
contact@mnklohapan.comสำนักงาน
                            เลขที่ 91/5  ม.4  ต.ท่าล้อ  อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี  71110
                 โทร.  0-3460-4377 - 8  โทรสาร.  0-3460-4379
                 e-mail:  contact@mnklohapan.com
                 website: 
www.mnklohapan.com