วางระบบประปาหมู่บ้าน
 
การวาง/เดินระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระจาย/จ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค และ บริโภค แก่ชุมชน/บ้านพักอาศัย